Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadatelem seminářů a počítačových kurzů (dále jako „akce“), objednateli a návštěvníky akce.
  2. Hlavním pořadatelem je TRIADA, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091, IČ: 43871020, číslo účtu: 4748315369/0800.
 2. Platnost obchodních podmínek
  1. Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání řídí:
   1. Těmito všeobecnými podmínkami
   2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaným provozovatelem místa konání akce.
   3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
  2. Tyto podmínky jsou platné závaznou registrací nebo zasláním přihlášky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje objednatel a návštěvník svůj souhlas s nimi.
 3. Registrace na akci
  1. Registrace účasti a všechna konkrétní oprávnění se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách pořadatele. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Registrace je provedena prostřednictvím portálu pořadatele, nebo zasláním závazné objednávky emailem. Přijetí elektronické registrace je potvrzeno na kontaktní emailovou adresu uvedenou při registraci a veškerá další písemná komunikace s objednatelem i návštěvníkem je vedena na tuto adresu.
  3. Potvrzení o platbě a informace o konání akce bude zasíláno nejpozději 3 pracovní dny před akcí elektronicky, na kontaktní e-mailovou adresu.
  4. Pořadatel nenese odpovědnost za technické zajištění komunikace a řádné doručení emailu. Zajištění doručitelnosti kontaktního emailu je odpovědností objednatele, který je také povinen uvést funkční kontaktní emailovou adresu.
 4. Platební a storno podmínky
  1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet označený pořadatelem. Platební podmínky jsou obsaženy v ceníku akce.
  2. V případě, že účastnický poplatek pořadatel neobdrží před akcí, aniž by došlo ke stornování účasti ze strany objednatele, pořadatel vystaví a zašle fakturu na částku v „základní“ ceně, a to i v případě, že se objednatelem delegovaná osoba či osoby akce nezúčastní.
  3. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
   1. odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním akce
   2. při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací
   3. termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
  4. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@triada.cz nebo písemně na adresu pořadatele. Doručení tohoto sdělení musí být vždy potvrzeno písemně pořadatelem akce.
  5. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek registrací přerušit nebo zcela zastavit.
  6. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
  7. Pořadatel nevrací nevyužitý registrační poplatek.
 5. Účast na akci
  1. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
  2. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
  3. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
  4. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení akce, porušování právních předpisů, závažného porušování společenských norem, nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
  5. Návštěvníci jsou povinno uposlechnout důvodné pokyny pořadatele, jím delegovaných osob a pokyny příslušníků bezpečnostních složek vydané v souvislosti s bezpečnostním zajištěním konání akce a v souvislosti s otevírací dobou kongresového centra uvedenou v programu akce. V případě závažného neuposlechnutí takových pokynů si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takové návštěvníka.
  6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá nařízení či jiné právní akty, stejně jako pokyny pořadatele vydané v souvislosti s aktuálním vývojem zdravotní a bezpečnostní situace v ČR.
  7. V případě nedodržení závazných předpisů nebo důvodných pokynů pořadatele dle předchozích článků je návštěvník povinen uhradit pořadateli případnou vzniklou škodu a nemajetkovou újmu, a to bez ohledu na případný jiný postih návštěvníku z jeho jednání vzešlý.
  8. Pořadatel neodpovídá za případné zdravotní dopady účasti na konferenci na objednavatele, nemají-li původ v prokazatelném porušení bezpečnostních předpisů ze strany pořadatele.
 6. Změna termínů a programu
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve. Změna bude oznámena na emailovou adresu uvedenou při registraci. Při řádném zrušení nebo přesunutí akce z důvodů ležících na straně pořadatele má objednatel nárok na vrácení již uhrazeného poplatku. Nemá však nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s registrací nebo účastí na zrušené nebo přesunuté akci.
  2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele nemá návštěvník nárok na vrácení uhrazeného vstupného, může však nevyčerpanou registraci využít na další akce pořadatele.
  3. V případě neúčasti návštěvníka na akci z důvodů nezpůsobených pořadatelem nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu osoby konkrétního přednášejícího/školitele a dále na dílčí změnu programu akce při zachování jejího zaměření.
 7. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
  7. Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory akce se řídí Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.

Tyto všeobecné podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 18. 5. 2021.

DMO Munis DVS OF ISSS