Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadatelem seminářů a počítačových kurzů (dále jako „akce“), objednateli a návštěvníky akce.
  2. Hlavním pořadatelem je TRIADA, spol. s r. o. se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091, IČ: 70837457, číslo účtu: 4748315369/0800.
 2. Platnost obchodních podmínek
  1. Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání řídí:
   1. Těmito všeobecnými podmínkami
   2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaným provozovatelem místa konání akce.
   3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
  2. Tyto podmínky jsou platné závaznou registrací nebo zasláním přihlášky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje objednatel a návštěvník svůj souhlas s nimi.
 3. Registrace na akci
  1. Registrace účasti a všechna konkrétní oprávnění se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách pořadatele. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Registrace je provedena prostřednictvím portálu pořadatele, nebo zasláním závazné objednávky emailem. Přijetí elektronické registrace je potvrzeno na kontaktní emailovou adresu uvedenou při registraci a veškerá další písemná komunikace s objednatelem i návštěvníkem je vedena na tuto adresu.
  3. Potvrzení o platbě a informace o konání akce bude zasíláno nejpozději 3 pracovní dny před akcí elektronicky, na kontaktní emailovou adresu.
  4. Pořadatel nenese odpovědnost za technické zajištění komunikace a řádné doručení emailu. Zajištění doručitelnosti kontaktního emailu je odpovědností objednatele, který je také povinen uvést funkční kontaktní emailovou adresu.
 4. Platební a storno podmínky
  1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí převodem. Na základě provedené platby bude objednateli zaslán daňový doklad.
  2. V případě, že účastnický poplatek pořadatel neobdrží před akcí, aniž by došlo ke stornování účasti ze strany objednatele, pořadatel vystaví a zašle fakturu na částku v „základní“ ceně, a to i v případě, že se objednatelem delegovaná osoba či osoby akce nezúčastní.
  3. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
   1. odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním akce
   2. při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací
   3. termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
  4. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@triada.cz nebo písemně na adresu pořadatele. Doručení tohoto sdělení musí být vždy potvrzeno písemně pořadatelem akce.
  5. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek registrací přerušit nebo zcela zastavit.
  6. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
  7. Pořadatel nevrací nevyužitý registrační poplatek.
 5. Účast na akci
  1. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet se po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
  2. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
  3. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
  4. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení, porušování právních předpisů nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost registrace takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
 6. Změna termínů a programu
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve. Změna bude oznámena na emailovou adresu uvedenou při registraci. Při řádném zrušení nebo přesunutí akce z důvodů ležících na straně pořadatele má objednatel nárok na vrácení již uhrazeného poplatku. Nemá však nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s registrací nebo účastí na zrušené nebo přesunuté akci.
  2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele nemá návštěvník nárok na vrácení uhrazeného vstupného, může však nevyčerpanou registraci využít na další akce pořadatele.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu osoby konkrétního přednášejícího/školitele a dále na dílčí změnu programu akce při zachování jejího zaměření.
 7. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
  7. Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory akce se řídí Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.

Platnost podmínek k 31. 7. 2019

DMO Munis DVS OF ISSS