Datové schránky – blíží se velký třesk

(Aktuální semináře)

Program

  • Stručný přehled kroků, které je třeba udělat pro to, aby úřad mohl komunikovat prostřednictvím datové schránky – změny vnitřních směrnic, kvalifikované certifikáty atd.
  • Co je třeba provést v IS Munis, až získáte vlastní datovou schránku – postupy nastavení.
  • Ukázka práce s datovou schránkou prostřednictvím IS Munis a doporučení pro jednotlivé kroky plynoucí ze zkušeností z testovacího provozu IS DS.

Další informace

eGovernment v České republice
eGovernment jako proces transformace vnějších i vnitřních vztahů veřejné správy za pomoci implementace informačních a komunikačních technologií je zasazen do celkového rozvoje informační společnosti. V úvodu předmětu jsou tak posluchači seznámeni i s dalšími možnostmi informačních a komunikačních technologií v oblastech jako je justice, zdravotnictví či cestovní ruch. Protože eGovernment je součást celkového transformačního procesu veřejné správy v České republice, obsahuje tento předmět i představení Strategie Smart Administration. Jejím globálním cílem je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.
V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni s celkovým vývojem eGovernmentu v ČR od 90. let 20. století do současnosti. Dále jsou podrobně vysvětleny pojmy jako kvalifikovaný certifikát, uznávaný elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko, elektronická podatelna, spisová služba, datová schránka, datová zpráva, konverze dokumentů, KIVS a Portál veřejné správy. S odkazem na dokumenty prezentované na stránkách Ministerstva vnitra ČR je představen symbol eGovernmentu v ČR – eGON.
Právní postavení elektronického dokumentu
Pro celkové pochopení postavení elektronického dokumentu v právním systému ČR je podstatné jasné porozumění základním pojmům jako dokument, záznam, písemnost, spis a datová zpráva. Protože nezřídka dochází k jejich špatnému pochopení, je jejich vysvětlení založeno nejen na platné legislativě, ale je také ukázáno v praktických příkladech a zasazeno do standardů Evropské unie, a to zejména v podobě MoReq, MoReq2 a vybraných ISO norem. Nemalá pozornost je věnována praktickému postupu vytváření elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb jako základnímu prvku zajištění autenticity elektronických dokumentů. Důvěryhodnost dokumentů je diskutována v obecné rovině a jsou naznačeny analogie mezi listinnou a elektronickou podobou bezpečnostních prvků dokumentů, které prokazují jejich původ. V rámci předmětu je také věnována pozornost archivaci elektronických dokumentů a to v následujících třech časových horizontech: krátkodobé uložení v rámci spisové služby, střednědobé uložení v rámci elektronické spisovny a dlouhodobé uložení v Národním digitálním archivu.
Nástroje eGovernmentu
V rámci tohoto předmětu jsou posluchači seznámeni s konkrétní podobou nástrojů eGovernementu realizovaných jako elektronické služby veřejné správy. Jde tedy zejména o prezentaci údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále jde o elektronické podatelny, které vznikly na základě zákona č. 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu, a jsou podloženy vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a dalšími legislativní předpisy, které byly novelizovány tak, aby podle nich bylo možné činit podání v elektronické podobě. Představeny jsou také kontaktní místa veřejné správy nazývaná Czech POINT, prostřednictvím nichž dochází k vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a prostřednictvím nichž bude docházet k autorizované konverzi dokumentů. Nemalá pozornost je věnována komunikaci prostřednictvím datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V rámci předmětu jsou také naznačeny připravované kroky rozvoje elektronických služeb veřejné správy.
Best practices vnitřních IS s vazbou na nástroje eGovernmentu
Na konkrétních příkladech úřadů různých velikostí budou představeny kroky realizace nástrojů eGovernmentu, změny pracovních postupů při jejich zavedení a celková prezentace elektronických služeb veřejné správy. Každý krok bude samostatně rozveden do několika variant podle velikosti organizace a tomu odpovídajících způsobů řešení. U jednotlivých postupů jsou často uváděny varianty, které lze srovnávat zejména s ohledem na efektivitu následného provozu v konkrétních podmínkách úřadů různých velikostí.
DMO Munis DVS OF ISSS