Spisová služba v prostředí městských a obecních úřadů

(Aktuální semináře)

Program

Účastníci semináře získají celkový přehled o problematice odborné správy dokumentů v prostředí městských a obecních úřadů. Ujasní si dopady svého rozhodnutí o způsobu vedení spisové služby. Budou seznámeni se všemi kroky vedení spisové služby s důrazem na aspekty, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost. Získají rady, jak upravit nebo vytvořit vnitřní směrnice, které správu dokumentů upravují.

  • Přehled právních předpisů týkajících se vedení spisové služby, zmíněn bude tedy nejen zákon o archivnictví a spisové službě a příslušné prováděcí právní předpisy, ale také zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nařízení eIDAS a další právní předpisy.
  • Rozdíl mezi listinným a elektronickým způsobem vedení spisové služby a dopady rozhodnutí o způsobu vedení spisové služby na původce.
  • Pravidla pro elektronické systémy spisové služby v kontextu letošní novely Národního standardu a posledních novel příslušných právních předpisů včetně správního řádu.
  • Životní cyklus dokumentu u původce od jeho zaevidování až po vyřazení ve skartačním řízení nebo mimo něj. Stručně bude pojednáno též o elektronickém skartačním řízení.
  • Metodické pokyny pro tvorbu spisového řádu úřadu včetně přílohy spisového a skartačního plánu.
Přednášející
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. se implementací spisových služeb v prostředí městských a obecních úřadů zabývá již více než 20 let. Je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba (ISBN 978-80-7502-083-3, Nakladatelství Leges). Působí nejen ve společnosti Triada, ale také na VŠE v Praze, kde přednáší problematiku e-Governmentu. Je členem řady odborných skupin zabývajících se správou dokumentů, zejména elektronických.
DMO Munis DVS OF ISSS